Kontakt z nami


Biuro Podróży i Przewozów

tel.: +48 77 423 16 25
fax.: +48 77 423 16 26

Biuro obsługi
ul. Waryńskiego 2
45-047 Opole

poniedziałek - piątek
w godz. 8:30 - 16:30

więcej...

Dokumenty

Warunki przewozu liniami międzynarodowymi Riviera

Regulamin przewozu reguluje prawa i obowiązki pasażera oraz przewoźnika, zasady obowiązujące na pokładach autokarów Biura Podróży Riviera realizujących międzynarodowe połączenia liniowe.

Regulamin Przewozu Międzynarodowymi Liniami
Biura Podróży i Przewozów RIVIERA
ważny od dnia 17.01.2012

 • 1. Postanowienia ogólne.
  • 1.1 Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. 2000 Nr 50 poz. 601, z późn. zmian.).
  • 1.2 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
   • a) Pasażer  - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu.
   • b) Przewoźnik - firma wykonująca przewóz Pasażerów autokarem na podstawie zezwoleń i licencji wydanych przez właściwe organy  administracji publicznej, nazwa Przewoźnika podana na bilecie.
   • c) Bilet - dokument imienny uprawniający do przejazdu wskazanej w nim osoby na podanej trasie, w określonym terminie i za ustaloną cenę.
   • d) Umowa przewozu  - jest to umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem w chwili nabycia biletu, na jej podstawie Przewoźnik zobowiązuje się przewieźć za wynagrodzeniem (należnością za bilet) Pasażera i jego bagaż z wybranej miejscowości do miejscowości docelowej, wskazanej na bilecie.
   • e) Rozkład jazdy  - plan jazd autokarów na trasie, z wyszczególnieniem godzin odjazdów z przystanków (w czasie lokalnym), godzin przyjazdów oraz nazw przystanków.
  • 1.3 Postanowienia Regulaminu stosuje się do pasażerskich przewozów autokarowych wykonywanych przez Przewoźnika.
  • 1.4 Dokonanie zakupu biletu Przewoźnika oznacza zawarcie umowy przewozu oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 • 2. Pasażer
  • 2.1 Pasażer winien przybyć na wskazany w rozkładzie jazdy przystanek, co najmniej 15 minut przed planowanym odjazdem autokaru.
  • 2.2 Pasażer powinien zająć miejsce w autokarze wskazane przez obsługę co najmniej 5 minut przed planowanym odjazdem. Przewoźnik nie będzie oczekiwał na pasażerów nie stosujących się do niniejszego postanowienia.
  • 2.3 Pasażer ma obowiązek spełniać wszystkie wymagania związane z podróżą, tj. posiadać ważne dokumenty wyjazdowe, wjazdowe i inne uprawniające do odbycia podróży (dowód osobisty, paszport, wizy). Pasażer winien posiadać ważny bilet na przejazd oraz dokument uprawniający do korzystania ze zniżek. Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak w/w dokumentów. Przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowy przewozu osoby, która nie posiada ważnego dokumentu podróży i wizy wymaganej do przekroczenia granicy oraz zastrzega, iż autokar nie będzie oczekiwał na Pasażera poddanego indywidualnej odprawie celno  - paszportowej. 
   W przypadku, gdy brak wymaganych dokumentów lub zatrzymanie przez uprawnione służby spowoduje przerwanie podróży, Pasażerowi nie przysługuje zwrot kosztów biletu ani żadna inna rekompensata.
  • 2.4 Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń obsługi autokaru.
  • 2.5 Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia autokaru) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych  przepisami Kodeksu Cywilnego.
  • 2.6 Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza autokar jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody. W przypadku, gdy wyrządzenie szkody w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym spowoduje wyłączenie autokaru z eksploatacji, to Pasażer zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowo na rzecz Przewoźnika kary umownej w kwocie 500 PLN za każdy dzień wyłączenia autokaru z eksploatacji.
  • 2.7 W przypadku, gdy autokar jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa Pasażer jest zobowiązany do korzystania z tych pasów podczas podróży.
  • 2.8 Dziecko do lat 12, które nie przekracza 150cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym. Opiekun podróżujący z dzieckiem jest obowiązany do zapewnienia dziecku fotelika ochronnego. Dziecko powinno podczas całej podróży przebywać w zabezpieczonym foteliku ochronnym.
  • 2.9 O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży nie stanowią inaczej wszystkie dzieci do lat 12 muszą podróżować wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Dzieci  pomiędzy 12,  a 18 rokiem życia  mogą podróżować samodzielnie wyłącznie na podstawie dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy (tj. tymczasowy  dowód osobisty, paszport, wizy) ważnego biletu oraz druku „Oświadczenia o przewozie osoby nieletniej”, wypełnionego przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka. Druk ten powinien być wypełniony i podpisany w obecności członka załogi autokaru i przekazany obsłudze przed zajęciem miejsca w autokarze.
  • 2.10 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.
  • 2.11 Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w autokarze. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza autokarem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.
 • 3. Przewoźnik
  • 3.1 Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu oraz zatrzymania biletu osoby, która weszła w jego posiadanie z naruszeniem prawa lub, która z własnej winy nie jest w stanie wykazać, iż jest osobą, której dane osobowe zostały wpisane na bilecie.
  • 3.2 Przewoźnik działając w oparciu o art. 135 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2003, nr 128, poz. 1175) ma prawo przed rozpoczęciem podróży żądać od Pasażera  okazania ważnego  dokumentu (dowodu osobistego,  paszportu i wizy). W przypadku nie okazania powyższych dokumentów podróży Przewoźnik odmówi przyjęcia Pasażera na pokład autokaru, bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
  • 3.3 Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autokarze lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku, gdy Pasażer:
   • a) nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,
   • b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyków),
   • c)  znajduje się w stanie lub  zachowuje się w sposób, który mógłby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo lub komfort podróży współpasażerów.
  • Skutki prawne wymienionych  sytuacji  ponosi Pasażer. Skorzystanie przez Przewoźnika z uprawnień, o których mowa w tym punkcie nie uprawnia Pasażera do żądania z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania.
  • 3.4 W autokarach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających, oraz palenie tytoniu.
  • 3.5 Zabrania  się przewozu zwierząt na pokładach autokarów. W wyjątkowych sytuacjach Przewoźnik może wyrazić zgodę na przewóz  małego zwierzęcia (pies, kot, fretka do 4 kg!).
   • 3.5.1 Przewożone zwierzę musi posiadać paszport, wszczepiony mikroczip  i badania weterynaryjne wymagane na wjazd do  kraju stanowiącego kraj podróży.
   • 3.5.2 Za przewóz zwierzęcia pobierana jest opłata w wysokości 50% wartości biletu na danej trasie przy jednoczesnym wykupie pełnopłatnego biletu przez Pasażera. W przypadku, gdy  Pasażerowi przysługuje  inna zniżka na zakup biletu przewidziana w Regulaminie Przewozu to  należy wykupić zwierzęciu pełnopłatny bilet. Nie ma możliwości sumowania zniżek
   • 3.5.3 Przewożone zwierzę musi być odpowiednio zabezpieczone smyczą i kagańcem, znajdować się w  odpowiedniej klatce, kojcu lub torbie umieszczonej na siedzeniu obok Pasażera. Przewóz zwierzęcia musi odbywać się w sposób nie zakłócający  podróży innym pasażerom.
   • 3.5.4 Postanowienia niniejszego regulaminu odnoszące się do przewozu zwierząt nie dotyczą  podróży do Wielkiej Brytanii.
  • 3.6 Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie z rozkładem jazdy, ale z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować.
  • 3.7 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole celne, kontrole policyjne, kontrole ITD) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych).
  • 3.8 Przewoźnik nie odpowiada za  odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. zamknięcie granic, ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej), ani wynikających z nich dalszych, bliżej nieokreślonych skutków. 
  • 3.9 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejszy niż podany w rozkładzie jazdy przyjazd autokaru do miejsca docelowego i dalsze wynikające z tego negatywne skutki dla pasażera.
  • 3.10 Za nie odbycie podróży z winy Przewoźnika Podróżnemu przysługuje zwrot kwoty stanowiącej równowartość niewykorzystanego biletu.
  • 3.11 Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przesiadek podczas przejazdu ze względów logistycznych lub  bezpieczeństwa podróżnych.
 • 4. Bilety
  • 4.1 Bilet może być zakupiony w sieci agencyjnej Przewoźnika lub na stronach internetowych. Bilet  elektroniczny jest drukowany bezpośrednio przez pasażera ze strony internetowej.
   • 4.1.1 Przewoźnik oferuje do sprzedaży następujące rodzaje biletów:
    • a) bilet jednostronny  
    • b) bilet dwustronny
    • c) bilet OPEN (opłata za  dokonanie rezerwacji terminu powrotu wliczona w cenę)
   • 4.1.2 Bilet jest dokumentem imiennym i nie może być odstąpiony innej osobie.
  • 4.2 Bilet dwustronny lub bilet typu „OPEN” jest ważny przez okres 12 miesięcy licząc od daty wyjazdu. Bilet jednostronny jest  ważny do daty wyjazdu. Zmiany daty wyjazdu można dokonać najpóźniej na 24 godziny przed datą wpisaną w bilecie lub datą wpisaną w komputerowym systemie rezerwacji w przypadku rezerwacji dokonanej telefonicznie. Nie ma możliwości przedłużenia ważności biletu.
  • 4.3 Rezerwacji miejsc w autokarze dokonuje się bez przydziału określonego numeru miejsca.
  • 4.4 Pasażer ma  możliwość  wykupienia dodatkowego miejsca dla siebie po uiszczeniu opłaty w wysokości 50% ceny przy zakupie pełnopłatnego biletu na danej trasie.
  • 4.5 Cena biletów określana jest na podstawie obowiązującego cennika. Bilety nabywane w Polsce opłacane są w złotówkach, natomiast bilety zakupione poza granicami Polski opłacane są w walucie kraju nabycia biletu. 
  • 4.6 Termin podróży powrotnej dla biletu „OPEN” (bez określonej daty powrotu), Pasażer jest zobowiązany ustalić nie później niż 7 dni przed planowanym wyjazdem. Przewoźnik dokonuje rezerwacji według kolejności zgłoszeń. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania rezerwacji na termin wybrany przez Pasażera w przypadku braku wolnych miejsc.
  • 4.7 Pasażer ma możliwość zmiany trasy przejazdu w ramach aktualnej oferty Przewoźnika. Jeżeli zmiana trasy skutkować będzie zmianą ceny, Pasażer zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty wynikającej z różnicy taryfy cenowej.
   • 4.7.1 Przewoźnik będzie pobierał stałą opłatę rezerwacyjną za każdą z następujących operacji:
    • a) zmiana daty wyjazdu,     
    • b) zmiana daty powrotu,
    • c) oddatowanie biletu (zmiana biletu dwustronnego na OPEN)
   • Wysokość opłaty w zależności od kraju wyjazdu wynosi 5EURO/5GBP lub 20PLN. Powyższą opłatę Pasażer uiszcza pilotowi podczas przejazdu. 
   • 4.7.2 Zmiana daty wyjazdu/powrotu w dniu wyjazdu/powrotu traktowana jest jak rezygnacja z biletu, zgodnie z pkt. 4.8 ppkt. d. 
   • 4.7.3 Przewoźnik zastrzega sobie możliwość  podwyższenia wysokości opłaty rezerwacyjnej w okresie szczególnie wzmożonego ruchu przewozowego (między innymi w okresie Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia).
  • 4.8 W przypadku rezygnacji przez Podróżnego z odbycia podróży. Przewoźnikowi przysługuje prawo do dokonania potrąceń następujących kwot:
   • a) powyżej 14 dni przed wyjazdem 10% wartości biletu,
   • b) od 14 dni do 48 godzin przed wyjazdem 25% wartości biletu,
   • c) od 48 godzin do 24 godzin przed wyjazdem 50% wartości biletu,
   • d) poniżej 24 godzin przed wyjazdem 90 % wartości biletu.
  • Zwrotu należności za niewykorzystany bilet dokonuje biuro,  w którym zakupiono bilet. Za bilet zakupiony u pilota w autokarze zwrotu dokonuje Przewoźnik.
  • 4.9 W przypadku nie zgłoszenia się Pasażera na odjazd autokaru przewoźnik ma prawo do potrącenia 95 % wartości biletu.
  • 4.10 Bilet wykupiony w obie strony, a wykorzystany tylko  w jedną, podlega zwrotowi do wysokości 20% wartości biletu.
  • 4.11 Przy  zwrocie biletu zakupionego elektronicznie występuje dodatkowa opłata manipulacyjna w wysokości  5.5% wartości biletu brutto, o którą będzie pomniejszona kwota zwrotu dla klienta wynikająca z regulaminu przewozu, powstała w wyniku użytkowania stron transakcyjnych. Przelew zostanie wykonany na konto, skąd dokonano płatności.
  • 4.12 Wszystkie operacje na biletach (zwrot, zmiany, zamknięcie biletu) powinny być wykonane poprzez serwis internetowy, na którym dokonano zakupu biletu.
  • 4.13 Przewoźnik ustanawia następujące zniżki przy zakupie biletu:
   • a) 10% dla emerytów i rencistów powyżej 55-go roku życia (decyduje dzień urodzenia), na podstawie okazania aktualnej legitymacji emeryta/rencisty
   • b) 10% dla grupy co najmniej 10 osób jadących tam i z powrotem w tym samym terminie na tej samej trasie,
   • c) 10% dla młodzieży do lat 26 (decyduje dzień urodzenia),
   • d) 15% dla posiadaczy Karty Stałego Klienta SINDBAD-CLUB,
   • e) 50% dla małoletniego do 12  -go roku życia (decyduje dzień urodzenia) przy jednoczesnym zakupie pełnego biletu dla drugiej osoby,
   • f) 10% dla drugiego i kolejnego dziecka do lat 12.
   • g) oraz inne, jeśli podano je w aktualnym rozkładzie jazdy.
  • 4.14 Warunkiem przyznania zniżek jest okazanie stosownego dokumentu w chwili zakupu biletu oraz podczas kontroli biletów w autokarze. W przypadku nie posiadania dokumentów uprawniających do przyznania zniżki podczas przejazdu obsługa autokaru jest zobowiązana i uprawniona do pobrania dopłaty do normalnej ceny biletu. 
  • 4.15 Zniżki określone w pkt. 4.13 nie podlegają łączeniu.
  • 4.16 W przypadku kradzieży, zagubienia lub zniszczenia biletu Przewoźnik nie wystawia duplikatu.
  • 4.17 Nie dokonuje się zwrotu kosztów nabycia biletu gdy:
   • a) upłynął termin ważności biletu,
   • b) bilet jest zniszczony w stopniu uniemożliwiającym jego identyfikację,
   • c) Pasażer nie posiada oryginału biletu.
 • 5. Bagaże 
  • 5.1 Każda sztuka bagażu Pasażera przewożona w luku bagażowym winna być opisana imieniem i nazwiskiem Pasażera, miejscem wsiadania i wysiadania zgodnie  z posiadanym biletem. Obowiązek oznaczenia bagażu w sposób określony w zdaniu poprzednim spoczywa na Pasażerze. Bagaż powinien być odebrany przez Pasażera z chwilą przyjazdu do miejsca, w którym kończy podróż. Bagaż jest rejestrowany przez obsługę autokaru poprzez naklejenie banderoli i wpisanie do biletu ilości bagaży.
  • 5.2 Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu podstawowego (walizka, torba podróżna, plecak) o łącznej wadze nie przekraczającej  30kg, za wyjątkiem połączeń do/z Włoch, gdzie Pasażer ma prawo do przewozu 1 sztuki bagażu o łącznej wadze nie przekraczającej 25kg. Pasażer oprócz bagażu podstawowego ma również prawo do przewozu  1 sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5kg,.
  • 5.3 Bagaż podręczny powinien mieć wymiary pozwalające na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem lub na półce znajdującej się bezpośrednio nad fotelem. Bagaż podręczny nie powinien utrudniać swobody podróży pozostałym Pasażerom.
  • 5.4 Suma wymiarów każdego z  bagaży podstawowych nie może przekraczać 165cm (szerokość + wysokość + głębokość). Maksymalna waga pojedynczego bagażu nie może przekroczyć 30kg (zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych). 
  • 5.5 Bagaż przekraczający dopuszczalne wymiary lub wagę klient zobowiązany jest załadować, przenosić i wyładować samodzielnie. Jeżeli pasażer nie będzie w stanie dokonać tego samodzielnie, za obsługę bagażu ponadnormatywnego przez załogę autokaru Przewoźnik  może  pobierać stałą  opłatę w wysokości 10EURO/10GBP lub 40PLN.
  • 5.6 Bagaż przekraczający powyższy limit może być przewieziony tylko wtedy, gdy pozwoli na to miejsce w luku bagażowym. Za nadbagaż Przewoźnik pobiera opłatę w zależności od kraju wyjazdu 1Euro/1GBP lub 4PLN za 1kg. Bagaż ten jest rejestrowany przez obsługę autokaru, a Pasażer otrzymuje potwierdzenie dokonanej wpłaty poprzez wklejenie do biletu naklejki z napisem opłata za nadbagaż. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewiezienia nadbagażu ze względu na ograniczoną pojemność luków bagażowych.
  • 5.7 Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.
  • 5.8 Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów. Przewoźnik odmówi zabraniabagażu niebezpiecznego oraz o nieprzyjemnym zapachu.
  • 5.9 Pasażer może zadeklarować wartość bagażu, która nie powinna przewyższać jego rzeczywistej wartości. Przewoźnik może sprawdzić zgodność deklarowanej wartości z rzeczywistą, a w przypadku zastrzeżeń zaznaczyć to na odwrocie biletu. 
  • 5.10 Odpowiedzialność Przewoźnika za bagaż przewożony w lukach bagażowych jest ograniczona do  zadeklarowanej  wartości  bagażu, a w przypadku braku takiej deklaracji do zwykłej wartości rzeczy.
  • 5.11 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za  przedmioty osobiste i bagaż podręczny znajdujący się poza lukiem bagażowym i będący pod  bezpośrednią opieką Pasażera chyba, że szkoda powstała z jego winy.
  • 5.12 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu przewożonej gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, sprzętu elektronicznego oraz rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej chyba, że rzeczy te przyjął na przechowanie albo szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika.
  • 5.13 Przedmioty pozostawione w autokarze przez zapomnienie lub z innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika i są przechowywane przez Przewoźnika przez okres 30 dni.
  • 5.14 Jeżeli Pasażer w chwili opuszczenia autokar u stwierdzi brak lub uszkodzenie swojego bagażu, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie obsługę oraz uzyskać pisemne potwierdzenie tego faktu na specjalnym protokole lub na bilecie. Potwierdzenie to Pasażer zobowiązany jest dołączyć do ewentualnej reklamacji pisemnej, którą ma prawo złożyć zgodnie z pkt.6.
 • 6. Reklamacje
  • 6.1 Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować pisemnie (listem poleconym) na adres Przewoźnika, w okresie miesiąca od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji. Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Pasażer lub jego prawny opiekun. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane. Przy zgłoszeniu reklamacji należy opisać zaistniałe okoliczności, zastrzeżenia, doznane szkody oraz  określić sposób rekompensaty. Do reklamacji należy dołączyć bilet lub jego kserokopię, a  w  przypadku reklamacji dotyczącej bagażu pisemne potwierdzenie jego uszkodzenia lub utraty. Przewoźnik rozpatruje reklamacje w terminie jednego miesiąca od dnia jej doręczenia na adres Przewoźnika.
  • 6.2 Warunki składania i szczegółowy tryb rozpatrywania reklamacji regulują przepisy wykonawcze do Ustawy Prawo Przewozowe.
 • 7. Postanowienia końcowe
  • 7.1 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.).
  • 7.2 Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Kontakt z nami

+48 77 423 16 25
Biuro Podróży i Przewozów "Riviera"
45-047 Opole, ul. Waryńskiego 2
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!
tel.: +48 77 423 16 25
fax: +48 77 423 16 26
Informacje o kursowaniu naszych autokarów udziela również Infolinia firmy Sindbad
PL +48 77 443 44 44 lub D +49 2232 923 140

Biuro Podróży i Przewozów "Riviera" jest licencjonowanym przewoźnikiem na liniach krajowych i międzynarodowych. Obsługujemy regularne linie autobusowe na trasach krajowych oraz z Polski do Niemiec. Dysponujemy flotą nowoczesnych i komfortowych autokarów Setra, Man, Scania oraz wykwalifikowanym personelem. Oferujemy bilety autobusowe z Polski do 300+ miast w całej Europie.

Bilety autobusowe Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy. Przewozy autokarowe Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Francja, Ukraina. Bilety autokarowe: Polska - Niemcy, Polska Wielka - Brytania, Polska - Włochy.  

© 2013 Biuro Podróży i Przewozów "Riviera". Wszystkie prawa zastrzeżone. 

Do góry