Regulamin korzystania z serwisu - "bilet on-line"
§ 1 Zakres
 1. 1. Niniejszy Regulamin dotyczy nabywania biletów autokarowych za pośrednictwem strony www i dokonywania płatności za ten zakup przy użyciu kart płatniczych i przelewów on-line.

§ 2 Definicje

 1. Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z serwisu bilet on-line w celu dokonania zakupu biletu autokarowego.
 2. Pasażer- osoba fizyczna której imię i nazwisko figuruje na bilecie.
 3. Przewoźnik - wybrana przez kupujacego firma zajmująca się transportem autokarowym osób fizycznych.
 4. Strony transakcyjne - strony internetowe serwisu bilet on- line umożliwiające zakup biletów autokarowych przez internet.
 5. Umowa - umowa przewozu zawierana przez Kupującego z Przewoźnikiem (zwanych łącznie stronami) w trakcie procesu sprzedaży biletu.
 6. Regulamin korzystania z serwisu - którego akceptacja następuje w trakcie procesu sprzedaży biletu.
 7. Numer GID rezerwacji - unikalny numer nadawany przez system rezerwacyjny.
 8. Umowne warunki przewozu - szczegółowe warunki określone przez Przewoźnika dotyczące bezpośrednio przewozu określające prawa i obowiązki zarówno Przewoźnika jak i Pasażera.
 9. Skrócone warunki przewozu - skrócone warunki przewozu drukowane na bilecie elektronicznym

§ 3 Rezerwacja, zakup i otrzymanie biletu autokarowego

 1. Kupujący za pośrednictwem stron transakcyjnych dokonuje elektronicznego zakupu biletu autokarowego na wybrane przez siebie połączenie.
 2. Warunkiem dokonania rezerwacji jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego kwestionariusza osobowego, a także akceptacja Umownych warunków przewozu oraz niniejszego regulaminu.
 3. Bilet uważany jest za zakupiony w momencie otrzymania przez Kupującego numeru GID rezerwacji.
 4. W przypadku pobrania opłaty przez bank i nie wygenerowania numeru rezerwacji, należy złożyć reklamację na adres pomocy technicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W takim przypadku nastąpi próba ponownego wygenerowania biletu w systemie lub zwrot pobranej kwoty na konto z którego dokonywano zakupu biletu.
 5. Zakup biletu autokarowego następuje po naciśnięciu klawisza "Zamówienie z Obowiązkiem Zapłaty" znajdującego się na stronie transakcyjnej, a następnie zapłaceniu pełnej kwoty biletu poprzez jeden z oferowanych systemów płatności
  1. Kupujący ma 15 minut na skuteczne przeprowadzenie transakcji. W przypadku przekroczenia tego limitu czasowego rezerwacja zostanie usunięta automatycznie.
  2. Aby dokonać płatności należy posiadać konto w jednym z wymienionych serwisów banków, a także kwotę stanowiącą równowartość należności za bilet autokarowy. Rachunek zostaje obciążone natychmiast po dokonaniu zakupu biletu.
  3. Osoba płacąca za bilety autokarowe nie musi być pasażerem.
  4. W przypadku, gdy waluta rozliczeniowa karty płatniczej nie jest walutą polską, wskutek przeliczenia i różnic kursowych między bankami kwota pobrana może się różnić od ceny biletu.
  5. Wszystkie transakcje z powyższymi systemami płatności są rozliczane przez firmę obsługującą serwis "bilet on-line"
 6. Po spełnieniu warunków niezbędnych do zakupu biletu elektronicznego Kupujący drukuje z przeglądarki internetowej bilet elektroniczny na kartce A4.
 7. W przypadku dopuszczenia przez przewoźnika biletów SMS Kupujący w procesie zakupu będzie mógł za dodatkową opłatą otrzymać potwierdzenie zakupu biletu na wskazany telefon komórkowy Pasażera, upoważniający Pasażera do odbycia podróży zgodnie z zakupionym biletem.
 8. Przy zakupie biletu w systemie bilety krajowe i dowózki do lotnisk, do ceny każdego biletu doliczana jest bezzwrotna opłata serwisowa w wys. 1,00 zł. Akceptacja warunków serwisu oznacza zgodę na wystawienie faktury elektronicznej na opłatę serwisową.
 9. Dokonanie zakupu biletu autokarowego za pośrednictwem serwisu "bilet on- line" jest jednoznaczne z akceptacją Umownych warunków przewozu i Warunków serwisu bilet on-line w tym warunków określających i opisujących szczegółowo cenę biletu oraz opłaty manipulacyjne serwisu pobierane przy zakupie i zwrocie biletu.
 10. Wszystkie operacje na biletach (zwrot, zmiany, zamknięcie biletu OPEN) powinny być wykonane poprzez serwis internetowy, na którym dokonano zakupu biletu lub na stronie www.voyager.pl. Minimalna opłata za dokonanie zmiany na bilecie (w tym zamknięcia biletu OPEN) przez serwis "bilet on-line" wynosi 10 zł 
  W przypadku problemów z dokonaniem tego typu operacji należy skontaktować się z pomocą techniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 11. Zmiany biletu zgodnie z regulaminem grupy Sindbad są wliczone jest w cenę biletu. Opłata serwisowa za zmianę biletu dla oferty grupy Sindbad w serwisie “bilet on-line” wynosi brutto 1,23 zł.

§ 4 Zwroty i zmiany na bilecie

 1. Wszystkie operacje na biletach tj. zwroty i zmiany powinny być wykonane poprzez serwis internetowy, na którym dokonano zakupu biletu.
 2. Przy zwrocie biletu zakupionego elektronicznie występuje potrącenie zgodnie z warunkami przewozu przewoźnika oraz dodatkowa opłata manipulacyjna: dla poł. międzynarodowych w wys. 2.0% brutto wartości biletu, a poł. krajowych i dowozów na lotniska w wys. 5.5% brutto wartości biletu. Nie podlegają również zwrotowi opłaty serwisowe i opłaty dodatkowe występujące przy sprzedaży biletów krajowych i dowózek do lotnisk.
 3. Poniżej 24h przed odjazdem autobusu potrącenie za zwrot biletu zakupionego przez strony internetowe wynosi 100% wartości biletu, nawet jeśli ogólne warunki przewoźnika stanowią inaczej

§ 5 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Kupującego jest Przewoźnik. Powyższe dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Umowy.
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Kupującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych. W celu poprawienia danych osobowych Kupujący powinien skontaktować się poprzez e-mail na adres właściciela serwisu.
 3. Podanie przez Kupującego nieprawidłowych danych kontaktowych tj. telefon i e-mail, co powoduje brak możliwości skontaktowania się z pasażerem czy zamawiającym, może skutkować wycofaniem transakcji z potrąceniem kosztów manipulacyjnych.
 4. Voyager.com Sp. z o.o. zapewnia, iż zastosowane rozwiązania i środki techniczne zapewniają przestrzeganie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024)

§ 6 Prawa i obowiązki stron

 1. Kupujący zobowiązany jest:
  1. korzystać ze stron transakcyjnych zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami,
  2. nie przenosić praw wynikających z zawarcia umowy na osoby trzecie,
  3. podać prawdziwe dane osobowe i te dotyczące płatności kartą,
  4. nie wykorzystywać stron transakcyjnych w celu dokonania nieprawdziwych lub fałszywych rezerwacji, ani jakichkolwiek innych czynów niedozwolonych.
 2. Kupujący oświadcza, że wszelkie informacje dostarczone przez niego w trakcie korzystania ze stron transakcyjnych są prawdziwe i zgodne z jego najlepszą wiedzą.
 3. Przewoźnik ma prawo odstąpić od umowy w przypadku naruszenia przez Kupującego niniejszego Regulaminu, w szczególności podania nieprawidłowych danych osobowych bądź danych dotyczących karty płatniczej.
 4. Kupujący oświadcza, że znane mu są konsekwencje cywilnoprawne i prawnokarne działań niezgodnych z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym, oraz przyjmuje do wiadomości, że o działaniach mających znamiona czynu zagrożonego przez ustawę (hacking, oszustwo itp.) będą informowane właściwe organy ochrony prawa, co nie wyłącza dochodzenia naprawienia szkody na drodze cywilnej.

§ 7 Reklamacje

 1. Wszystkie reklamacje dotyczące realizacji przewozu powinny być niezwłocznie składane na adres przewoźnika podany na stronie internetowej lub zakupionym bilecie, w formie pisemnej i wysłane listem poleconym chyba, że przewoźnik w warunkach przewozu wskazał inne formy składania reklamacji.
 2. Reklamacje dotyczące realizacji przewozu powinny być składane dodatkowo do wiadomości serwisu max. do 7 dni od zaistnienia przyczyny reklamacji.
 3. Wszystkie reklamacje dotyczące pracy serwisu powinny być składane max.do 24 godzin od zaistnienia przyczyny reklamacji.
Obowiązuje od dnia 9.02.2017r

Bilety autobusowe

Andora Austria Belgia Białoruś Bułgaria Chorwacja Czechy Dania Estonia Francja Grecja Hiszpania Holandia Irlandia Litwa Luksemburg Monako Mołdawia Niemcy Norwegia Polska Szwajcaria Szwecja Słowacja Słowenia Ukraina Węgry Wielka Brytania Włochy Łotwa