Regulamin korzystania z usług Wi-Fi w autokarze

 

Przed skorzystaniem z usługi Wi-Fi, Prosimy Państwa o zapoznanie się z niniejszym regulaminem. Korzystanie z usługi Wi-Fi oznacza Państwa zgodę na poniższej zamieszczony regulamin. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na obowiązywanie tych warunków, uprzejmie prosimy o niekorzystanie z usługi Wi-Fi.

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i zakres korzystania z punktu dostępowego WiFi (Usługa) udostępnionego przez Sindbad Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Działkowa 4,45-144 Opole (Operatora) dla Użytkowników.
 2. Użytkownik po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu będzie kierowany na stronę wifi.sindbad.pl, z możliwością dalszego swobodnego korzystania z Usługi.
 3. Usługa udostępniana jest bezpłatnie.
 4. Korzystanie z Usługi możliwe jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za:
  1. czasowy brak dostępu do Usługi ani za obniżenie przepustowości łącza,
  2. opłaty powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z płatnych serwisów lub pobierania na urządzenia przenośne płatnych aplikacji
  3. nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie,
  4. szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie,
  5. za warunki techniczne panujące w sieci radiowej oraz opóźnienia w strefie Internetowej, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do i z komputera Użytkownika w Internecie
 6. Operator nie prowadzi wsparcia dla Użytkowników sieci, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń użytkownika z infrastrukturą punktu dostępowego.
 7. Ze względów bezpieczeństwa nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.
 8. Transmisja radiowa Usługi nie jest szyfrowana.
 9. Użytkownik korzysta z Usługi wyłącznie na własne ryzyko.
 10. Użytkownikowi nie wolno używać Usługi do następujących celów:
  1. przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej ,której Użytkownik nie jest uprawniony,
  2. przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
  3. masowego rozsyłania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. spam),
  4. rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu,
  5. odsprzedawania dostępu do sieci Internet bez wiedzy i pisemnej zgody Operatora,
  6. obciążania w znacznym stopniu pasma poprzez udostępnianie serwerów WWW, IRC, NNTP itp.
  7. usiłowanie nielegalnego wejścia do zasobów systemów informatycznych będących w posiadaniu innych Użytkowników,
  8. usiłowanie ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (zmiana adresu IP, stosowanie tuneli itp.),
  9. dalsze udostępnianie sygnału przez stosowanie repeaterów, routerów, itp.,
  10. korzystanie z aplikacji p2p, dalsze udostępnianie usługi, uruchamianie serwerów na urządzeniach podłączonych do Usługi,
  11. wszelkich innych działań, które mogą być uznane za potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania sieci lub łamiące prawo.
 11. W przypadku nie przestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z Usługi, Operator ma prawo zablokować dostęp do Usługi lub ograniczyć przepustowość/szybkość łącza.
 12. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki korzysta z Usługi, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości.
 13. Za skutki wynikające z korzystania z Usługi, a powstałe w związku z udostępnieniem przez Użytkownika osobom trzecim hasła/kodu dostępu/loginu/innych danych Użytkownika, wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 14. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego bądź stałego braku sygnału internetowego lub ograniczenia przepustowości łącza wynikającego z wyłączenia lub problemów technicznych z nadajnikiem.
 15. Operator może w celu realizacji Usługi posługiwać się plikami „cookies”, które mogą zapisywać się  na komputerze Użytkownika. Pliki takie mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron oraz umożliwiają sprawne świadczenie Usługi. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z Usługi.
 16. Operator nie odpowiada za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych.
 17. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Z tego tytułu Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia.
 18. Regulamin obowiązuje od 1 czerwca 2014 roku.
 19. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.riviera.pl. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 20. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Bilety autobusowe

Andora Austria Belgia Białoruś Bułgaria Chorwacja Czechy Dania Estonia Francja Grecja Hiszpania Holandia Irlandia Litwa Luksemburg Monako Mołdawia Niemcy Norwegia Polska Szwajcaria Szwecja Słowacja Słowenia Ukraina Węgry Wielka Brytania Włochy Łotwa