Regulamin obowiązujący od 01.05.2018 r.

REGULAMIN PRZEWOZU 
MIĘDZYNARODOWYMI LINIAMI AUTOKAROWYMI 
SINDBAD Sp. z o.o., 45-144 Opole, ul. Działkowa 4 
ważny od dnia 01.05.2018 r.

1. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. 2000 Nr 50 poz. 601, z późn. zmian.), Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 z późn. zmian), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011r. dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004, Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24.02.2006 r. w sprawie ustalenia stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz.U. 2006, Nr 38, poz 266). Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 Nr 1137).
 2. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
  1. Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu.
  2. Przewoźnik - firma wykonująca przewóz Pasażerów autokarem na podstawie zezwoleń i licencji wydanych przez właściwe organy administracji publicznej, nazwa Przewoźnika podana jest na bilecie.
  3. Bilet - dokument imienny uprawniający do przejazdu wskazanej na nim osoby na podanej trasie, w określonym terminie i za ustaloną cenę, który ważny jest wraz z dokumentem, potwierdzającym tożsamość Pasażera tj. dowód osobisty lub paszport.
  4. Umowa przewozu - jest to umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem w chwili nabycia biletu, na jego podstawie Przewoźnik zobowiązuje się przewieźć za wynagrodzeniem (należnością za bilet) Pasażera i jego bagaż z wybranej miejscowości do miejscowości docelowej wskazanej na bilecie.
  5. Rozkład jazdy - plan jazdy autokarów na trasie, z wyszczególnieniem godzin odjazdów z przystanków (w czasie lokalnym), godzin przyjazdów oraz nazw przystanków. Rozkład jazdy dostępny jest w punktach sprzedaży biletów, a także na stronie internetowej Przewoźnika.
  6. Bagaż podręczny – bagaż o wadze do 5 kg, który pasażer może zabrać ze sobą do kabiny pasażerskiej, pozostający pod bezpośrednią opieką Pasażera.
  7. Bagaż podstawowy – bagaż bezpłatny, który pasażer przekazuje do luku bagażowego.
  8. Bagaż dodatkowy - bagaż dodatkowo płatny, który pasażer przekazuje do luku bagażowego.
 3. Postanowienia Regulaminu stosuje się do pasażerskich przewozów autokarowych wykonywanych przez Przewoźnika.
 4. Dokonanie zakupu biletu Przewoźnika oznacza zawarcie umowy przewozu oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Pasażer.

 1. Pasażer winien przybyć na wskazany w rozkładzie jazdy przystanek, co najmniej 15 minut przed planowanym odjazdem autokaru. Nie stawienie się pasażera w chwili planowanego odjazdu traktowane jest jako rezygnacja z przejazdu.
 2. Pasażer powinien zająć miejsce w autokarze wskazane przez obsługę, co najmniej 5 minut przed planowanym odjazdem. Przewoźnik nie będzie oczekiwał na pasażerów nie stosujących się do niniejszego postanowienia. Powyższe dotyczy zarówno przystanku początkowego, jak i przystanków pośrednich na trasie przejazdu oraz postoju w miejscu przesiadki do innego autokaru.
 3. Pasażer ma obowiązek spełniać wszystkie wymagania związane z podróżą, tj. posiadać bilet oraz ważne dokumenty wyjazdowe, wjazdowe i inne uprawniające do odbycia podróży i przekroczenia granicy, w tym: dowód osobisty lub paszport, a także wymagane wizy. Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak w/w dokumentów. Przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowy przewozu osoby, która nie posiada ważnego dokumentu podróży i wizy wymaganej do przekroczenia granicy oraz zastrzega, iż autokar nie będzie oczekiwał na Pasażera poddanego indywidualnej odprawie celno-paszportowej. Wszelkie skutki wynikające z odmowy przewozu Pasażera lub zatrzymania Pasażera przez uprawnione służby ponosi Pasażer.
 4. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń obsługi autokaru.
 5. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikow (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia autokaru) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.
 6. Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza autokar jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody. W przypadku, gdy wyrządzenie szkody w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym spowoduje wyłączenie autokaru z eksploatacji, to Pasażer zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowo na rzecz Przewoźnika kary umownej w kwocie 500 PLN za każdy dzień wyłączenia autokaru z eksploatacji.
 7. W przypadku, gdy autokar jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa Pasażer jest zobowiązany do korzystania z tych pasów podczas podróży.
 8. Zgodnie ze zmianą Ustawy Prawo o ruchu drogowym, która weszła w życie w dniu 15.05.2015r., w autokarach nie ma obowiązku przewożenia dzieci w fotelikach ochronnych.
 9. Dzieci bez względu na wiek mogą podróżować wyłącznie na podstawie aktualnych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy (dowód osobisty, paszport, wizy). Jeżeli przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży nie stanowią inaczej wszystkie dzieci do lat 12 muszą podróżować wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Dzieci pomiędzy 12, a 18 rokiem życia mogą podróżować samodzielnie pod warunkiem posiadania druku „Oświadczenia o przewozie osoby małoletniej”, wypełnionego przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka. Druk ten powinien być wypełniony i podpisany w obecności członka załogi autokaru i przekazany obsłudze przed zajęciem miejsca w autokarze. W przypadku podróży do/z Wielkiej Brytanii, Włoch, Grecji, Ukrainy i Bułgarii minimalny wiek dziecka podróżującego bez osoby dorosłej to 16 lat.
  1. W przypadku podróży dzieci do lat 4, Przewoźnik umożliwia nieodpłatny przewóz składanego wózka dziecięcego (typu parasolka).
 10. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna w chwili, kiedy znajdują się one poza autokarem.
 11. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w autokarze. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza autokarem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.

3. Przewoźnik.

 1. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu oraz zatrzymania biletu osoby, która weszła w jego posiadanie z naruszeniem prawa lub, która z własnej winy nie jest w stanie wykazać, iż jest osobą, której dane osobowe zostały wpisane na bilecie.
 2. Przewoźnik działając w oparciu o art. 135 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2003, nr 128, poz. 1175) ma prawo przed rozpoczęciem podróży żądać od Pasażera okazania ważnego dokumentu (dowodu osobistego, paszportu i wizy). W przypadku nie okazania powyższych dokumentów podróży Przewoźnik może odmówić przyjęcia Pasażera na pokład autokaru.
 3. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autokarze lub odmówić dalszego przewozu, w przypadku, gdy Pasażer:
  1. nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,
  2. znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyków),
  3. znajduje się w stanie lub zachowuje się w sposób, który mógłby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo lub komfort podróży podróżnych. Skutki prawne wymienionych sytuacji ponosi Pasażer.
 4. W autokarach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających, oraz palenie tytoniu i e-papierosów.
 5. Zabrania się przewozu zwierząt na pokładach autokarów. W wyjątkowych sytuacjach na pisemną prośbę Pasażera Przewoźnik może wyrazić zgodę na przewóz małego zwierzęcia (pies, kot, fretka do 4 kg!). Zgoda na przewóz zwierzęcia wydawana jest pisemnie.
  1. Przewożone zwierzę musi posiadać paszport, wszczepiony mikroczip oraz aktualne badania weterynaryjne wymagane przy wjeździe do kraju docelowego oraz krajów tranzytowych.
  2. Za przewóz zwierzęcia pobierana jest opłata w wysokości 75% wartości biletu na danej trasie.
  3. Przewożone zwierzę musi być odpowiednio zabezpieczone smyczą i kagańcem, znajdować się w odpowiedniej klatce, kojcu lub torbie umieszczonej na siedzeniu obok właściciela zwierzęcia. Przewóz zwierzęcia musi odbywać się w sposób nie zakłócający podróży innym pasażerom.
  4. Postanowienia niniejszego regulaminu odnoszące się do przewozu zwierząt nie dotyczą podróży do Wielkiej Brytanii.
 6. Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie z rozkładem jazdy, ale z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować.
 7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole celne, kontrole policyjne, kontrole ITD) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych).
 8. Przewoźnik nie odpowiada za odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. zamknięcie granic, ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej), ani wynikających z nich dalszych skutków.
 9. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejszy niż podany w rozkładzie jazdy przyjazd autokaru do miejsca docelowego i dalsze wynikające z tego negatywne skutki dla pasażera.
 10. Za niezrealizowanie podróży z winy Przewoźnika Podróżnemu przysługuje zwrot kwoty stanowiącej równowartość niewykorzystanego biletu.
 11. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do realizacji przewozu pojazdem zastępczym - innym niż Przewoźnika, przy czym pojazd taki oznaczony będzie tablicą z nazwą Przewoźnika umieszczoną za przednią szybą pojazdu. Ponadto ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych Przewoźnik może wprowadzić przesiadki podczas przejazdu.
 12. Trasa przejazdu ze względów logistycznych może różnić się od tej podanej w rozkładzie jazdy.

4. Bilety.

 1. Bilet może być zakupiony w sieci agencyjnej Przewoźnika lub na stronach internetowych. Bilet elektroniczny jest drukowany bezpośrednio przez pasażera ze strony internetowej.
  1. Przewoźnik może zaoferować do sprzedaży następujące rodzaje biletów:
   1. bilet jednostronny
   2. bilet dwustronny
   3. bilet OPEN (bez określonej daty powrotu, dostępny tylko w najwyższej taryfie cenowej)
  2. Bilet jest dokumentem imiennym i nie może być odstąpiony innej osobie.
  3. Bilet nie jest fakturą VAT. Przewoźnik wystawia faktury VAT w związku ze sprzedażą biletów zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku nabywcy biletu nie będącego podatnikiem podatku VAT faktura jest wystawiana tylko na żądanie nabywcy. Przy zakupie biletu ze strony internetowej, Pasażer może automatycznie zażądać wystawienia faktury VAT w momencie zakupu biletu, zaznaczając odpowiednią opcję w systemie sprzedażowym lub też zgłosić takie żądanie poprzez system sprzedażowy – nie później niż do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakupił bilet. W przypadku przekroczenia tego terminu żądanie wystawienia faktury może być zgłoszone do Przewoźnika pocztą lub pocztą elektroniczną – w terminie do 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę przewozu bądź otrzymano całość lub część zapłaty. 
   Faktury, duplikaty faktur oraz faktury korygujące są wystawiane i dostarczane w formie elektronicznej lub w formie papierowej. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu, która następuje poprzez zakup biletu, oznacza akceptację stosowania faktur elektronicznych (duplikatów faktur elektronicznych, faktur korygujących elektronicznych). Przewoźnik zastrzega sobie możliwość zawieszenia stosowania faktur elektronicznych w przypadku zaistnienia siły wyższej lub innych przesłanek uniemożliwiających lub ograniczających możliwość stosowania faktur elektronicznych. 
   W przypadku wystawienia faktury korygującej, w tym w szczególności w przypadku zwrotu należności, Pasażer zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić otrzymanie faktury korygującej, poprzez odesłanie podpisanej kopii tej faktury do Przewoźnika.
 2. Bilet dwustronny lub bilet typu „OPEN” jest ważny 12 miesięcy licząc od daty wyjazdu zadeklarowanej przy zakupie biletu, bez możliwości przedłużenia terminu jego ważności. Bilet jednostronny jest ważny do dnia wyjazdu zadeklarowanego przy zakupie biletu lub do dnia wyjazdu w przypadku zmiany daty podróży. Zmiany daty wyjazdu można dokonać w nieprzekraczalnym terminie 12 miesięcy od daty zadeklarowanej przy zakupie biletu. Zmiany tej można dokonać najpóźniej na 24 godziny przed datą wpisaną w bilecie lub datą wpisaną w komputerowym systemie rezerwacji w przypadku rezerwacji dokonanej telefonicznie. Nie ma możliwości przedłużenia ważności biletu oraz naprzemiennego wykorzystania relacji wyjazdu i powrotu.
 3. Bilet sprzedawany jest bez przydziału określonego numeru miejsca w autokarze.
 4. Pasażer ma możliwość wykupienia dodatkowego miejsca dla siebie według aktualnie obowiązującej taryfy.
 5. Cena biletów określana jest na podstawie obowiązującego cennika
 6. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, zaleca się, aby termin podróży powrotnej dla biletu „OPEN”, Pasażer ustalił nie później niż 7 dni przed planowanym wyjazdem. Przewoźnik dokonuje rezerwacji według kolejności zgłoszeń. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania rezerwacji na termin wybrany przez Pasażera w przypadku braku wolnych miejsc.
 7. W terminie do 24 godzin przed rozpoczęciem podróży Pasażer ma możliwość bezpłatnej zmiany trasy przejazdu, daty wyjazdu, daty powrotu, oddatowania biletu OPEN, ponownego datowania biletu OPEN, w ramach aktualnej oferty Przewoźnika. Jeżeli zmiana trasy skutkować będzie zmianą ceny na wyższą w stosunku do pierwotnej ceny posiadanego biletu, naliczona i pobrana przez pilota zostanie jedynie opłata wynikająca z różnicy taryfowej. Dopłata nie zostanie pobrana jeśli zmiana ceny nie przekroczy kwoty 20PLN/ 5EURO/ 5GBP/ 5CHF/ 40DKK/ 40NOK lub 40SEK.
  1. Zmiana w bilecie, o której mowa w punkcie 4.7, dokonywana przez Pasażera w terminie krótszym niż 24 godziny przed rozpoczęciem podróży, traktowana jest jak rezygnacja z biletu, zgodnie z pkt. 4.8 ppkt. d.
  2. Zmian w biletach zakupionych w taryfie promocyjnej SINDBAD-INTERBUS można dokonać wyłącznie w ramach taryfy SINDBAD-INTERBUS.
 8. W przypadku rezygnacji przez Pasażera z odbycia podróży, przysługuje mu zwrot należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu części należności (odstępnego). W zależności od terminu rezygnacji Przewoźnikowi przysługuje prawo do dokonania potrąceń następujących kwot:
  1. powyżej 14 dni przed wyjazdem 10% wartości biletu,
  2. od 14 dni do 48 godzin przed wyjazdem 25% wartości biletu,
  3. od 48 godzin do 24 godzin przed wyjazdem 50% wartości biletu,
  4. poniżej 24 godzin przed wyjazdem 90 % wartości biletu. 
   Zwrotu należności za niewykorzystany bilet dokonuje biuro, w którym zakupiono bilet. Za bilet zakupiony u pilota w autokarze zwrotu dokonuje Przewoźnik. Zwrotu biletu zakupionego przez internet dokonuje się na stronie, na której bilet został zakupiony.
 9. Przewoźnik ma prawo do potrącenia 95% wartości biletu w przypadku nie zgłoszenia się Pasażera na odjazd autokaru oraz w sytuacjach opisanych w punktach, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3 Regulaminu.
 10. W przypadku niewykorzystania relacji powrotnej w bilecie dwustronnym, Pasażerowi przysługuje zwrot w wysokości:
  1. do 24 godzin przed powrotem 20% wartości biletu,
  2. poniżej 24 godzin 10% wartości biletu.
 11. Przy zwrocie biletu zakupionego elektronicznie przelew zostanie wykonany na konto, skąd dokonano płatności.
 12. Wszystkie operacje na biletach z serią "WWW" (zwrot, zmiany, zamknięcie biletu) powinny być wykonane poprzez serwis internetowy, na którym dokonano zakupu biletu.
 13. Przewoźnik może wprowadzić zniżki przy zakupie biletu. Informacja o aktualnie dostępnych zniżkach umieszczona jest każdorazowo, osobno dla każdej linii, przy rozkładzie jazdy dostępnym w systemie sprzedażowym, punktach sprzedaży biletów lub na stronie internetowej Przewoźnika.
 14. Przewoźnik zastrzega sobie prawo wprowadzenia do sprzedaży limitowanej ilości biletów w taryfach promocyjnych, od których ilość udzielanych zniżek może być ograniczona. W przypadku zmiany terminu wyjazdu, powrotu lub datowania powrotu OPEN na termin, w którym nie są dostępne miejsca w danej taryfie promocyjnej, do biletu pobierana będzie dopłata do ceny aktualnie obowiązującej na wybranej trasie (z wyłączeniem oferty SINDBAD-INTERBUS, patrz punkt 4.7.2 regulaminu).
 15. Warunkiem przyznania zniżki jest okazanie stosownego dokumentu w chwili zakupu biletu oraz podczas kontroli biletów w autokarze. W przypadku nie posiadania dokumentów uprawniających do przyznania zniżki podczas przejazdu obsługa autokaru jest zobowiązana i uprawniona do pobrania dopłaty do pełnej ceny biletu.
 16. W przypadku, gdy z oferty wynika, że Pasażerowi przysługują dwie lub więcej zniżek, stosuje się wówczas największą przysługującą zniżkę. Nie ma możliwości łączenia (sumowania) zniżek.
 17. W przypadku kradzieży, zagubienia lub zniszczenia biletu Pasażer może pisemnie zwrócić się do Przewoźnika z prośbą o nieodpłatne wystawienie duplikatu biletu.
 18. Nie dokonuje się zwrotu kosztów nabycia biletu, gdy:
  1. upłynął termin ważności biletu,
  2. bilet jest zniszczony w stopniu uniemożliwiającym jego identyfikację,
  3. Pasażer nie posiada oryginału biletu.
 19. Jeśli do biletu zostanie wystawiona faktura VAT i nastąpi jego zwrot, przekazanie kwoty zwrotu będzie możliwe wyłącznie po podpisaniu faktury korygującej i dostarczenia jej do Przewoźnika.

5. Bagaże.

 1. Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym winna być opisana imieniem i nazwiskiem oraz adresem i numerem telefonu Pasażera. Obowiązek oznaczenia bagażu w sposób określony w zdaniu poprzednim spoczywa na Pasażerze. Bagaż powinien być odebrany przez Pasażera z chwilą zakończenia przez niego podróży. Bagaż jest rejestrowany przez obsługę autokaru poprzez naklejenie banderoli, umieszczenie bagażu w luku bagażowym i wpisanie do biletu ilości bagaży.
 2. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 3 sztuk bagażu w tym 1 sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5kg oraz 2 sztuk bagażu podstawowego o łącznej wadze nieprzekraczającej 30kg. Bagażem podstawowym może być: walizka, torba podróżna lub plecak.
  1. Limit bagażu określony w punkcie 5.2 nie przysługuje na zakupiony bilet ze zniżką 25% na dodatkowe miejsce dla Pasażera lub przewóz zwierząt.
 3. Bagaż podręczny powinien mieć wymiary pozwalające na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem lub na półce znajdującej się bezpośrednio nad fotelem. Bagaż podręczny nie powinien utrudniać swobody podróży pozostałym Pasażerom.
 4. Suma wymiarów każdego z bagaży podstawowych oraz dodatkowych nie może przekraczać 165cm (szerokość + wysokość + głębokość). Maksymalna waga pojedynczego bagażu przekazywanego do luku bagażowego nie może przekroczyć 30kg.
 5. Bagaż przekraczający dopuszczalne wymiary lub wagę Pasażer zobowiązany jest załadować, przenosić i wyładować samodzielnie.
 6. Bagaż podstawowy, przekraczający powyższy limit, a także bagaż dodatkowy może być przewieziony za zgodą załogi autokaru tylko wtedy, gdy pozwoli na to miejsce w luku bagażowym. Za pierwszy dodatkowy bagaż (do 25kg) lub za przekroczenie dopuszczalnej wagi/wymiaru bagażu podstawowego Przewoźnik pobiera opłatę w zależności od kraju wyjazdu 10Euro/10GBP/10CHF/80DKK /80NOK/80SEK lub 40PLN. Za każdy kolejny bagaż dodatkowy Przewoźnik pobiera opłatę w zależności od kraju wyjazdu 30Euro/30GBP/30CHF/240DKK/240NOK/240SEK lub 120PLN. Bagaże podstawowe i dodatkowe są rejestrowane przez obsługę autokaru, a Pasażer otrzymuje potwierdzenie dokonanej wpłaty poprzez wklejenie do biletu naklejki z napisem „dopłata”. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewiezienia bagażu dodatkowego ze względu na ograniczoną pojemność luków bagażowych.
 7. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.
 8. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów. Przewoźnik odmówi zabrania bagażu niebezpiecznego oraz o nieprzyjemnym zapachu. Bagaż, którego nie można przypisać do konkretnej osoby (żaden z pasażerów nie stwierdzi, że jest jego właścicielem) będzie przez załogę autokaru usunięty z pojazdu.
 9. Pasażer może zadeklarować wartość bagażu, która nie powinna przewyższać jego rzeczywistej wartości. Przewoźnik może sprawdzić zgodność deklarowanej wartości z rzeczywistą, a w przypadku zastrzeżeń zaznaczyć to na odwrocie biletu.
 10. Odpowiedzialność Przewoźnika za bagaż przewożony w lukach bagażowych jest ograniczona do zadeklarowanej wartości bagażu, a w przypadku braku takiej deklaracji do zwykłej wartości rzeczy.
 11. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty osobiste i bagaż podręczny znajdujący się poza lukiem bagażowym i będący pod bezpośrednią opieką Pasażera chyba, że szkoda powstała z jego winy.
 12. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu przewożonej gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, sprzętu elektronicznego oraz rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej, chyba że rzeczy te przyjął na przechowanie albo szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika. W przypadku przewożenia przedmiotów o wyższej wartości Przewoźnik zaleca wykupienie ubezpieczenia indywidualnego.
 13. Przedmioty pozostawione w autokarze przez zapomnienie lub z innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika i są przechowywane przez Przewoźnika przez 30 dni.
 14. Jeżeli Pasażer w chwili opuszczenia autokaru stwierdzi brak lub uszkodzenie swojego bagażu, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie obsługę oraz uzyskać pisemne potwierdzenie tego faktu na specjalnym protokole lub na bilecie. Potwierdzenie to Pasażer zobowiązany jest dołączyć do ewentualnej reklamacji pisemnej, którą ma prawo złożyć zgodnie z pkt.6.
 15. Ze względu na czas podróży i specyfikę przewozu bagaży w autokarach, nie zaleca się przewozu w bagażu podstawowym i dodatkowym przedmiotów łatwo tłukących i łatwo psujących się oraz komputerów, aparatów fotograficznych i innych urządzeń elektronicznych, a także pieniędzy, biżuterii, wyrobów ze złota i srebra, weksli, papierów wartościowych, dokumentów handlowych, paszportów i innych dokumentów, substancji płynnych, a także lekarstw wymagających przechowywania w niskiej temperaturze.
 16. Za przewóz sprzętu zimowego (narty, deska snowboardowa) Przewoźnik pobiera jednorazową opłatę w wysokości 100zł. Sprzęt powinien być odpowiednio zapakowany w futerał lub pokrowiec.
 17. Informacje o odstępstwach dotyczących przewożonego bagażu zawarte są w rozkładzie jazdy danej linii.

6. Reklamacje.

 1. Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować pisemnie (listem poleconym) na adres Przewoźnika lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nie później, niż w terminie roku od dnia zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji. Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Pasażer lub jego prawny opiekun, następca prawny bądź pełnomocnik. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane. Przy zgłoszeniu reklamacji należy: opisać zaistniałe okoliczności, zastrzeżenia, doznane szkody oraz określić sposób rekompensaty. Reklamacja musi być podpisana przez osobę uprawnioną.
  Do reklamacji należy dołączyć bilet lub jego kserokopię, a w przypadku reklamacji dotyczącej bagażu pisemne potwierdzenie jego uszkodzenia lub utraty. 
  Jeżeli reklamacja nie odpowiada warunkom określonym powyżej, Przewoźnik wzywa Pasażera, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niespełnienie tego żądania w terminie, powoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Jeśli reklamacja zostanie uzupełniona w terminie 14 dni, za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania uzupełnienia. W terminie 30 dni od dostarczenia reklamacji Przewoźnik rozpatruje reklamację. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony do trzech miesięcy z zastrzeżeniem powiadomienia Pasażera o przyczynach wydłużenia terminu do rozpatrzenia reklamacji. Zawiadomienie to winno nastąpić przed upływem 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Przewoźnika.
 2. Warunki składania i szczegółowy tryb rozpatrywania reklamacji regulują przepisy wykonawcze do Ustawy Prawo Przewozowe.

7. Postanowienia końcowe.

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ujęte w punkcie 1.1 oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.).
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umowy przewozu jest wyłącznie sąd polski.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Bilety autobusowe

Andora Austria Belgia Białoruś Bułgaria Chorwacja Czechy Dania Estonia Francja Grecja Hiszpania Holandia Irlandia Litwa Luksemburg Monako Mołdawia Niemcy Norwegia Polska Szwajcaria Szwecja Słowacja Słowenia Ukraina Węgry Wielka Brytania Włochy Łotwa